O nas

Propozycje

Duchowe Wspieranie Małżeństw

Rekolekcje

Zapisy

Kontakt

FanPage

Nagrania audio

Pomoce i informacje dla osób, które już kontynuują modlitwę

Szukaj na stronie

Modlitwy do Świętej Rodziny Modlitwa ks. Jana Berthiera do św. Rodziny w intencji rodzin

O Święta Rodzino z Nazaretu, przybądź i naucz wszystkie rodziny naszych czasów wielkości i czystości życia rodzinnego, które kształtuje się na podstawie Twojego przykładu. Przywróć im domowe ciepło, które chroni przed wieloma niebezpieczeństwami. Niech pielęgnują szacunek i wzajemną miłość, rzeczywiste pocieszenie. Niech przynoszą ze sobą do Ciebie wszelkie prośby, ponieważ jesteś ich najdoskonalszym wzorem: Familia Nazaretana ille...!

z książki Kult i naśladowanie świętej Rodziny

Jezu, Maryjo i Józefie, dajcie nam udział w Waszej wytrwałości w dobrym pomimo trudności i doświadczeń. Jesteśmy jak słabe trzciny, którymi miota wiatr pokus i utrapień. Jeżeli jednak Wy jesteście z nami, to któż przeciwko nam? Bądźcie z nami w życiu i przy śmierci. Jezu, Maryjo, Józefie, oświecajcie nas, dopomagajcie nas, ratujcie nas!

z książki Kult i naśladowanie świętej Rodziny


Modlitwa do św. Rodziny abp Loris Franciszka Capovilla

Panie Jezu! Ewangeliczne opowiadanie o twojej pielgrzymce do Jerozolimy, gdy miałeś 12 lat, kończy się wzmianką, że powróciwszy do Nazaretu, byłeś posłuszny Maryi i Józefowi (Łk 2,51). W Waszym towarzystwie wchodzę do ubogiego Domku, który uświęciliście swoją modlitwą i pracą, swoimi rozmowami i milczeniem. Pochylam się aż do ziemi i oddaję cześć tajemnicy Waszego ukrytego życia.

Zachęcony przez Was, staję się jakby członkiem Świętej Rodziny, która z tego loretańskiego wzgórza opiekuje się swoimi czcicielami i umacnia ich. Ona poleca nam strzec daru łaski Bożej, dawać świadectwo prawdzie i miłości oraz nieść braciom i siostrom światłość, która rozprasza ciemności, zwycięża lęk i głosi zmartwychwstanie.

O Jezu, światłości Rodziny Nazaretańskiej, błogosław mój mały kościół, moją rodzinę, utwierdzaj ją w wierze, podtrzymuj w doświadczeniach, udzielaj swojej łaski i umacniaj ją w miłości. Amen.


Akt oddania się Rodzin Rodzinie Nazaretańskiej

Święta Rodzino Nazaretańska, wzorze rodzin chrześcijańskich, z głębokim nabożeństwem poświęcamy się Tobie.

(Równocześnie wymieniamy imiona członków naszej rodziny)

Oddajemy się w Twoją opiekę prosząc,

by rodzice i dzieci, starzy i młodzi kochali się wzajemnie.

Przedstawiamy Ci pragnienia i potrzeby wszystkich rodzin.

Prosimy Cię za małżonków oczekujących z niepokojem i nadzieją

na mające urodzić się im dziecko.

Za rozwijające się dzieci, które napełniają domy radością,

za młodzież, w której budzi się miłość i za narzeczonych,

którzy z godnością przygotowują się do małżeństwa.

Za ludzi starych, którzy z dnia na dzień zbliżają się do domu Ojca.

Za chorych i cierpiących, za wdowy i sieroty,

by nie pozostawali w samotności,

lecz zawsze doznawali życzliwej opieki.

Prosimy za rodziny rozbite i te, które zamierzają się rozwieźć.

Niech w ich krytycznym położeniu odnowi się prawdziwa miłość,

a wygaśnie niechęć i egoizm.

Święta Rodzino z Nazaretu, która rozsiewasz blaski miłości.

Broń nasze rodziny i prowadź je drogą ewangelicznych błogosławieństw.

Hymn:

Jezu, Maryjo, Józefie - oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas.

  1. Ty, który jesteś Synem Boga, przedwiecznym blaskiem Jego chwały,

wziąłeś z Maryi ludzkie ciało i zamieszkałeś między nami.

  1. Panie dzierżący w swojej dłoni, przestworza niebios, ląd i morze.

Do nas przyszedłeś, by doświadczyć, człowieczych cierpień i radości.

  1. Aby uświęcić nasze życie,

i dać nam przykład posłuszeństwa stałeś się dzieckiem czystej Matki, poddając siebie Józefowi.

4.Wszystkim rodzinom udziel Chryste pokoju, zgody i wesela.

W Tobie niech znajdą jedność serca

i pomoc w ciężkich chwilach próby.

  1. Bądź uwielbiony dobry Jezu,

ukryty Boże, Zbawicielu;

Chwała niech będzie Tobie z Ojcem

i Duchem Świętym Twej pociechy. Amen


Nowenna przed Świętem Najświętszej Rodziny

(w każdym dniu nowenny odmawia się:
1. Litanie do Najświętszej Rodziny
2.Modlitwę wstępną)

Modlitwa wstępna

Boże, nasz Ojcze, który jesteś w niebie, polecamy Ci naszą rodzinę zakonną, Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny. Przyjmij nas w Swoją przemożną opiekę i błogosław nam tak, jak błogosławiłeś Najświętszej Rodzinie w Nazarecie. Jezu, Maryjo, Józefie św. złączcie nas więzami nadprzyrodzonej jedności, by panowała wśród nas harmonia myśli, woli i działania. Sprawcie, by życie nasze było zgodne z przykazaniami Bożymi, z nauką Kościoła oraz z Konstytucjami naszego Zgromadzenia. Pomóżcie nam służyć Bogu i Zgromadzeniu z większą gorliwością i miłością i przyczyniać się do szerzenia Królestwa Bożego na ziemi. Amen.

Rozważanie na każdy dzień. Po nim chwila ciszy.

Modlitwa końcowa (na każdy dzień)

Panie Jezu, Zbawicielu nasz Najświętszy, który z miłości ku ludziom stając się człowiekiem, wysłużyłeś nam łaskę zbawienia wiecznego, uświęcaj naszą rodzinę zakonną, błogosław naszemu domowi i wszystkim naszym dziełom apostolskim. Obdarz nas ufnością w chwilach cierpień i doświadczeń, a całe nasze życie nasze myśli, słowa i czyny niech będą na chwalę Bożą.

Maryjo, Matko Jezusa i nasza Matko, pomóż nam należycie znosić wszelkie doświadczenia życiowe. Uproś nam laskę, byśmy mogli upodobnić się do Ciebie. Spraw, byśmy we wszystkim co czynimy, naśladowali Twoją pokorę, łagodność, ubóstwo i gorliwość o zbawienie dusz. Ucz nas umiłowania modlitwy, ofiary i umartwienia. Daj, byśmy unikali wszelkiego grzechu.

Dobry święty Józefie, wzorze wszystkich pracujących, uproś nam łaskę, byśmy wszystko czynili na chwałę Bożą. Obyśmy pracowali z radością i wdzięcznością ku Bogu, uważając sobie za zaszczyt, iż dzięki wykonywanej pracy możemy rozwijać otrzymane od Niego dary i talenty.

Jezu, Maryjo, Józefie św., Wam oddaję serce i duszę moją.

Jezu, Maryjo, Józefie św., bądźcie przy mnie w chwili śmierci.

Jezu, Maryjo, Józefie św., niech w Waszej obecności spokojnie oddam ducha mego Bogu

Pierwszy dzień

Dom Najświętszej Rodziny w Nazarecie był pierwszym, najdoskonalszym domem. Bóg ustanowił go jako wzór dla wszystkich domów świata. Mieszkał w nim Józef pobożny, sprawiedliwy, łagodny, pokorny i wierny. Żyła tam i Maryja — najpiękniejsza i najświętsza spośród stworzeń Bożych. Z Nimi był Jezus, Ich Bóg. Był On poddany Józefowi i Maryi, a Oni żyli w Jego obecności.

Módlmy się o wszystkie łaski potrzebne do utrwalenia pokoju i szczęścia we wszystkich rodzinach chrześcijańskich.

Drugi dzień

Jezus, Maryja i św. Józef pragną zawsze spełnienia się woli Boga, kiedy wstawiają się za tymi, którzy się do nich zwracają w swoich potrzebach. Nawet wszyscy Święci w niebie nie mogą wyjednać nam tych łask, jakich podoba się Bogu udzielać za pośrednictwem Najświętszej Rodziny.

Wzywajmy Najświętszą Rodzinę z głęboka wiarą, że prośby nasze zostaną wysłuchane, jeśli to, o co się modlimy, ma posłużyć naszemu duchowemu dobru.

Trzeci dzień

Jezus, Maryja i Józef są wzorem dla nas wszystkich. Ich Dom w Nazarecie był prawdziwym Sanktuarium tych cnót, które Oni praktykowali. Uświęcała go dobroć Najśw. Rodziny, a nade wszystko sama obecność w nim Króla nieba i ziemi. Z Domku Nazaretańskiego promieniował na cały świat przykład, na którym Święci wzorowali swoje życie. Módlmy się, abyśmy naśladując Świętych w ich nabożeństwie do Najświętszej Rodziny, wzrastali w cnocie i w łasce Bożej.

Czwarty dzień

Cnota pokory, która jest fundamentem duchowej doskonałości, była praktykowana w najdoskonalszym stopniu przez Jezusa, Maryję i św. Józefa w Ich życiu w Nazarecie. Prośmy Najśw. Rodzinę o ducha pokory w naszych wzajemnych stosunkach, a także w odniesieniu do innych ludzi, abyśmy mogli ustrzec się od niezgody, która wypływa z pychy i egoizmu.

Piąty dzień

Czystość była najbardziej umiłowana cnotą Jezusa, Maryi i Józefa. W naszych czasach, kiedy zatracono poczucie grzechu, potrzeba wielkiej troski ze strony rodziców i innych ludzi, by zachować w czystości dusze powierzone ich pieczy.

Prośmy Najświętszą Rodzinę o wszelkie łaski potrzebne dla zachowania czystości duszy i ciała.

Szósty dzień

W Domku Nazaretańskim każda chwila życia była przepełniona miłością. Każdą czynność, nawet najmniejszą, wykonywano na Jego cześć i chwalę. Prośmy Najświętszą Rodzinę, abyśmy miłowali Boga coraz bardziej, by nasze codzienne życie było zgodne z Jego przykazaniami, a zwłaszcza z przykazaniem miłości Boga i bliźniego. Obyśmy zawsze żyli w takiej miłości, która promieniuje na cały świat.

Siódmy dzień

Życie Najświętszej Rodziny było wypełnione codzienną pracą. Józef zarabiał jako cieśla, by zaopatrzyć Jezusa i Maryję w pożywienie i ubranie. Maryja zajmowała się utrzymaniem porządku w małym domku i przygotowywaniem posiłków dla Jezusa i Józefa. Jezus był zawsze gotowy pomóc zarówno w pracy ciesielskiej jak i w zajęciach domowych. Jezus, Maryja i Józef uwielbiali Boga Ojca spełnianiem Swoich codziennych obowiązków. Módlmy się, byśmy zawsze starali się naśladować Ich przykład wypełniając każdego dnia nasze obowiązki, jak tylko umiemy, najdoskonalej.

Ósmy dzień

Jezus, Maryja i Józef byli zawsze zjednoczeni z Bogiem w modlitwie i adoracji. Modlitwa jest kluczem otwierającym niebo. Rodzi na zjednoczona w modlitwie jest silna, zdolna oprzeć się pożądliwościom ciała, pokusom świata i szatana. Prośmy Najświętsza Rodzinę o ducha modlitwy dla naszego Zgromadzenia.

Dziewiąty dzień

Stała praktyka cnót rodzi pokój w sercach i umysłach. W Domku Nazaretańskim panowała zawsze atmosfera najgłębszego pokoju. Jak piękne jest życie chrześcijan, gdy naśladują Jezusa, Maryję i Józefa w Ich codziennych wzajemnych kontaktach. Módlmy się o jedność umysłów i serc.


AKT POŚWIĘCENIA SIĘ NAJŚWIĘTSZEJ RODZINIE

(Odmawia się w ostatnim dniu nowenny)

Jezu, Zbawicielu nasz Najdroższy, przyszedłeś na świat, by go oświecić Swoją nauką i własnym przykładem. Większą część Swego ziemskiego życia spędziłeś w ubogim Domku Nazaretańskim, w pokornym poddaniu się Maryi i Józefowi, a przez to uświęciłeś tę Rodzinę, która miała być wzorem dla wszystkich chrześcijańskich rodzin.

Przyjmij łaskawie naszą rodzinę zakonną, Misjonarzy Świętej Rodziny, która się Tobie dzisiaj oddaje i poświęca. Broń, strzeż i utwierdzaj nas w Twej świętej bojaźni, pokoju, zgodzie i miłości chrześcijańskiej, abyśmy stali się podobni do Boskiego Wzoru Twojej Świętej Rodziny i w ten sposób wszyscy razem, bez wyjątku, osiągnęli wieczne szczęście.

Maryjo, Najmilsza Matko Jezusa i nasza Matko, przez Twoje pełne miłości wstawiennictwo uczyń to nasze poświęcenie się miłym Jezusowi i wyjednaj nam Jego laski i błogosławieństwo.

Święty Józefie, Najtroskliwszy Opiekunie Jezusa i Maryi, wspieraj nas Swoja modlitwą we wszystkich naszych duchowych i doczesnych potrzebach, abyśmy mogli wraz z Maryją i z Tobą chwalić Jezusa, naszego Boskie go Zbawiciela przez całą wieczność. Amen.

(Papież Leon XIII)

(Powyższa nowenna jest adaptacją nowenny do Najświętszej Rodziny ułożonej przez Synów Świętej Rodziny)


Koronka do Świętej Rodziny

K: Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu.

W: Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu

K: Chwała Ojcu... W: Jak była...

Na dużych paciorkach: Pokłońmy się Jezusowi Chrystusowi, Synowi Bożemu, który był posłuszny Maryi i Józefowi świętemu.

Na małych paciorkach: Jezu, Maryjo, Józefie, oświecajcie nas, dopomagajcie nas, ratujcie nas.

Chwała Ojcu...


Zawierzenie rodzin Świętej Rodzinie

Święta Rodzino Nazaretańska, wzorze rodzin chrześcijańskich, z głębokim nabożeństwem oddajemy się w Twoją opiekę prosząc, by rodzice i dzieci, starsi i młodsi kochali się wzajemnie.

Przedstawiamy Ci pragnienia i potrzeby wszystkich rodzin.

Prosimy Cię za małżonków oczekujących z niepokojem i nadzieją na mające się urodzić im dziecko.

Za rozwijające się dzieci, które napełniają domy radością, za młodzież, w której budzi się miłość, i za narzeczonych, którzy z godnością przygotowują się do małżeństwa.

Za ludzi starych, którzy z dnia na dzień zbliżają się do domu Ojca.

Za chorych i cierpiących, za wdowy i sieroty, by nie pozostawali w samotności, lecz zawsze doznawali życzliwej opieki.

Prosimy za rodziny rozbite i te, które dążą do rozwodu.

Niech w ich krytycznym położeniu odnowi się prawdziwa miłość, a wygaśnie niechęć i egoizm.

Święta Rodzino z Nazaretu, która rozszerzasz blaski miłości, broń nasze rodziny i prowadź je drogą ewangelicznych błogosławieństw. Amen.


Modlitwa Codziennego Ofiarowania

Panie Jezu Chryste, Ty poprzez swoje Boskie Serce, bogate w miłosierdzie, wylałeś na świat cały miłość swego Ojca jako uświęcający żar Ducha Przenajświętszego. Racz przyjąć moje modlitwy, prace, radości i cierpienia i złącz je dzisiaj ze swą Ofiarą Krzyża, obecną w tajemnicy Eucharystii - dla zbawienia świata. W jedności z całym Kościołem i jego Matką - Maryją, przez Jej pośrednictwo, proszę Cię w intencjach, które Ojciec Święty polecił naszym modlitwom. Udziel mi, Panie Jezu, Ducha Świętego do wiernego w dniu dzisiejszym wypełnienia wszystkich dobrych czynów, przygotowanych dla mnie przez Ojca. Przemień mnie i uczyń apostołem Twego Serca, bym świadczył w Duchu i Prawdzie, że Bóg jest miłością. Amen.


Modlitwa do Matki Słowa Wcielonego

Maryjo, któraś poczęła Słowo Wcielone za sprawą Ducha Świętego i która potem w całym swym życiu pozwoliłaś się prowadzić przez Jego wewnętrzne działanie, pragniemy Cię kontemplować i naśladować w ciągu tego roku jako niewiastę posłuszną Duchowi Świętemu. Jako niewiastę, która milczy i słucha. Jako niewiastę, która potrafiła, jak Abraham przyjąć wolę Bożą, wierząc nadziei wbrew nadziei. Maryjo, Ty jesteś obrazem ubogich Jahwe, jaśniejesz jako wzór dla nas wszystkich, którzy całym sercem powierzamy się Bożym obietnicom. Maryjo, Oblubienico Ducha Świętego; Maryjo, Matko Słowa Wcielonego; Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.


Modlitwa do Najświętszej Rodziny

Boże Ojcze, Synu Boży i Duchu Święty, uwielbiam Miłość nieskończoną, która Was łączy odwiecznie w Jedności Trójcy. Tę odwieczną miłość Syn Boży przyniósł z nieba na ziemię i sprawił, że rozkwitła ona w Nazarecie.

Najświętsza Rodzino, Twoja nazaretańska miłość stała się odbiciem niebieskiej miłości, jaka ożywia Trójcę Przenajświętszą. Wiemy, że bez tej miłości nie może być owocne i szczęśliwe nasze życie zakonne. Dlatego w pokorze wołamy:

O pełnię nazaretańskiej miłości ku Ojcu Niebieskiemu przez odnajdywanie we wszystkim Jego woli, zgodnie z hasłem naszego Zgromadzenia, na Twój wzór,

błagamy Cię, o Jezu!

Nazaretańska miłość ku Jezusowi, Jego zbawczemu dziełu i duszom przezeń odkupionym, na Twoje podobieństwo, wypraszaj nam Maryjo!

Nazaretańskiej miłości wzajemnej, cichej, pokornej i wyrozumiałej, swoim przykładem

ucz nas, święty Józefie!

Zbawicielu Drogi, pragnieniem Twoim jest ogień miłości przyniesiony z nieba rozpalić w całym świecie. Wierzymy głęboko, że mimo naszej niegodności powołałeś nas, abyśmy pomagali Ci w szczególny sposób rozpalać ogień miłości rodzinnej. Spraw, abyśmy czynili to jak najlepiej, abyśmy Kościołowi, a w nim każdej ludzkiej rodzinie nieśli dzisiaj i zawsze: modlitwę i ofiarę, naukę i dobry przykład wzajemnej miłości, słowo pociechy i czynną pomoc zwłaszcza w biedzie, chorobie i nieszczęściu.

Najświętsza Rodzino, niechaj za Twoim przykładem i orędownictwem miłość rodzinna i płynąca z niej służba każdej ludzkiej rodzinie będzie na ziemi znamieniem duchowości naszego Zgromadzenia, a w wieczności tytułem dla każdego z nas do światła chwały. Amen.

Modlitwa adoptowana na podst. modlitewnika ss. Nazaretanek


Nowenna przed świętem Zwiastowania Pańskiego

(Następujące modlitwy odmawia się każdego dnia nowenny)

Posłał Bóg Anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida a Dziewicy było na imię Maryja. (Łk 1, 26.27)

Anioł rzekł do Niej: «Nie bój się Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus» (Łk. 1, 30-31). Rzekła Maryja: «Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa!». (Łk 1,38).

Czytanie do Filipian 2, 6-7

On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił sam siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego.

Módlmy się:

Boże, z Twojej woli w łonie Maryi Dziewicy odwieczne Słowo przyjęło ludzkie ciało; spraw, abyśmy wyznając, że nasz Odkupiciel jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, zasłużyli na udział w Jego boskiej naturze. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.


Litania do Najświętszej Rodziny

Kyrie eleison,

Chryste, eleison, Kyrie, eleison.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas,

Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nas nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj nad nami.

Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

Jezu, Synu Boga żywego, który z miłości ku nam stając się człowiekiem, uszlachetniłeś i uświęciłeś więzy rodzinne, - zmiłuj się nad nami.

Jezu, Maryjo, Józefie Święty, których świat cały czci imieniem Najświętszej Rodziny - Wspierajcie nas.

Najświętsza Rodzino, obrazie Trójcy Przenajświętszej na ziemi

- Wspieraj nas.

Najświętsza Rodzino, najdoskonalszy wzorze cnót wszystkich

- wspieraj nas.

Najświętsza Rodzino, wzgardzona w Betlejem od ludzi, ale uczczona śpiewem Aniołów - wspieraj nas.

Najświętsza Rodzino, odbierająca hołdy pasterzy i dary królewskie

- wspieraj nas

Najświętsza Rodzino, wysławiona przez świętego starca Symeona

- wspieraj nas.

Najświętsza Rodzino, prześladowana i wygnana do ziemi pogańskiej - wspieraj nas. Najświętsza Rodzino, żyjąca w ukryciu i nieznana - wspieraj nas.

Najświętsza Rodzino, wzorze dla rodzin odrodzonych duchem chrześcijańskim - wspieraj nas.

Najświętsza Rodzino, której Głowa jest wzorem miłości ojcowskiej

- wspieraj nas.

Najświętsza Rodzino, której Matka jest wzorem miłości macierzyńskiej

- wspieraj nas.

Najświętsza Rodzino, której dziecko jest wzorem posłuszeństwa i miłości synowskiej - wspieraj nas.

Najświętsza Rodzino, Patronko i opiekunko wszystkich rodzin chrześcijańskich - wspieraj nas. Najświętsza Rodzino, ucieczko nasza w życiu i nadziejo w godzinę śmierci - wspieraj nas.

Od wszystkiego, co by mogło zakłócać spokój i jedność serc - zachowaj nas Najświętsza Rodzino.

Od zamiłowania uciech światowych - zachowaj nas Najświętsza Rodzino.

Od rozproszenia serca i umysłu - zachowaj nas Najświętsza Rodzino.

Od oziębłości w służbie Bożej - zachowaj nas Najświętsza Rodzino.

Od szukania przyjemności i wygód - zachowaj nas Najświętsza Rodzino.

Od przywiązania do dóbr ziemskich - zachowaj nas Najświętsza Rodzino.

Od pragnienia próżnej chwały - zachowaj nas Najświętsza Rodzino.

Od złej śmierci - zachowaj nas Najświętsza Rodzino.

Przez najdoskonalsze złączenie serc Waszych - wysłuchaj nas Najświętsza Rodzino.

Przez wasze ubóstwo i waszą pokorę - wysłuchaj nas Najświętsza Rodzino.

Przez doskonałe wasze posłuszeństwo - wysłuchaj nas Najświętsza Rodzino.

Przez smutki i bolesne przejścia Wasze - wysłuchaj nas Najświętsza Rodzino.

Przez prace i trudy Wasze - wysłuchaj nas Najświętsza Rodzino.

Przez modlitwy i milczenie Wasze - wysłuchaj nas Najświętsza Rodzino.

Przez doskonałość czynów Waszych - wysłuchaj nas Najświętsza Rodzino.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.

Prowadzący: Rodzino Święta i Czcigodna, uciekamy się do Ciebie z miłością i nadzieją. Wierni: Daj nam odczuć skutki Twej zbawiennej opieki.

Módlmy się:

Panie, Jezu Chryste, który będąc poddany Maryi i Józefowi, uświęciłeś życie rodzinne niewysłowionymi cnotami, spraw, abyśmy z pomocą ich obojga naśladowali przykłady Twojej Świętej Rodziny i obcowali z nią w wieczności. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Litania do Świętej Rodziny

Kyrie, eleison,

Chryste, eleison, Kyrie, eleison.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, - zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, - zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco Jedyny Boże, - zmiłuj się nad nami.

Jezu, Zbawicielu świata, - zmiłuj się nad nami.

Jezu, Synu Maryi i nasz Bracie umiłowany,

Jezu, skarbie Świętej Rodziny,

Święta Maryjo, Królowo nieba, - módl się za nami.

Święta Maryjo, Matko Jezusa i nasza ukochana Matko,

Święta Maryjo, ozdobo i radości Świętej Rodziny,

Święty Józefie, Ojcze i żywicielu Jezusa,

Święty Józefie, czysty mężu Maryi,

Święty Józefie, przewodniku i podporo Świętej Rodziny,

Święta Rodzino, pod której opiekę poświęciliśmy się, - bądź zawsze z nami. Święta Rodzino, nasz wzorze przewyborny,

Święta Rodzino, umiłowanie Ojca Niebieskiego,

Święta Rodzino, kierowana przez Ducha Świętego,

Święta Rodzino, uświęcona obecnością Jezusa,

Święta Rodzino, radująca oczy Boże,

Święta Rodzino, ostojo cnót wszelkich,

Święta Rodzino, świątynio Boga,

Święta Rodzino, mieszkanie Boga żywego,

Święta Rodzino, ukryta i nieznana na ziemi,

Święta Rodzino, uboga i pracowita,

Święta Rodzino, ożywiona duchem pokory i pokuty,

Święta Rodzino, wzorze cierpliwości i wyrzeczenia,

Święta Rodzino, uczczona przez pasterzy i mędrców,

Święta Rodzino, prześladowana przez Heroda,

Święta Rodzino, uciekająca do Egiptu,

Święta Rodzino, wzorze dążących do Boga,

Święta Rodzino, przykładzie wszystkich cnót,

Bądź nam łaskawa, - prosimy Cię, wysłuchaj nas.

Bądź nam pomocą we wszystkich niebezpieczeństwach duszy i ciała,

Bądź nam obroną przeciwko złu, które nas przygniata,

Bądź nam siłą w walkach i próbach,

Bądź nam obroną przeciw nieprzyjaciołom naszego zbawienia,

Bądź nam pociechą w niedoli,

Bądź nam nadzieją w tym życiu i pociechą w godzinie śmierci,

Bądź podporą dla słabych i wsparciem w życiu poświęconym Bogu,

Bądź zawsze Opiekunką naszego Zgromadzenia,

Bądź zawsze pociechą dla uciśnionych,

Bądź zawsze obroną i Opiekunką dla tych, którzy się Tobie poświęcili,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.

Jezu, Maryjo, Józefie Święty,

Oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas.

Módlmy się:

Panie, Jezu Chryste, który będąc poddany Maryi i Józefowi, uświęciłeś życie rodzinne niewysłowionymi cnotami, spraw, abyśmy z pomocą ich obojga naśladowali przykłady Twojej Świętej Rodziny i obcowali z Nią w wieczności. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.