REFERAT RODZIN MSF POLECA

Pomoce i informacje dla osób, które już kontynuują modlitwę

Modlitwa małżeńska

Racz, Panie, miłościwie przyjąć pokorne prośby nasze i dobrotliwą opieką swoją otoczyć to, coś ustanowił dla rozmnażania rodzaju ludzkiego, tak żeby związek nasz małżeński, za Twoją sprawą zawarty, przy Twej pomocy z dnia na dzień mocniejszym się stawał. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Boże i Ojcze nasz, od którego wszelkie ojcostwo pochodzi, błogosław miłość naszą i małżeństwo nasze. Błogosław dzieci nasze, które nam w miłosierdziu Twoim dać raczyłeś(i dać raczysz).
Prowadź nas, Panie, drogą cnoty i obowiązku, drogą woli Twojej i przykazań Twoich. Obroń nas od wszelkich złych przygód i nie podawaj nas w moc grzechu i człowieka złego.
Ożywiaj w nas wiarę, nadzieję i miłość. Utwierdzaj nas w pełnieniu nauki Syna Twego. Daj, żebyśmy nigdy nie zboczyli z drogi prawdy i wzajemnego zaufania; żebyśmy wzajemnie cierpliwie znosili wady nasze i niedostatki; żebyśmy byli sobie pomocą w sprawach doczesnych i w dążeniu do Ciebie.
Łaską twoją pociągnij nas tak mocno ku Tobie, żebyśmy zasłużyli na wieczne złączenie się z Tobą w Królestwie chwały Twojej w niebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen


40 modlitw dla twojego małżeństwa

Dobry Boże, wychwalamy Cię za Twoją miłość i wierność. Dziękujemy za wielką Twoją łaskę oraz za to, że dałeś nam siłę, byśmy się wzajemnie miłowali. Dziękuję Ci za mojego współmałżonka, za dar naszego małżeństwa. Dziękujemy, że jesteś z nami, że walczysz o nas. Dziękujemy, że jesteś zbawicielem i obdarzasz nas dobrem. Prosimy, uczyń nas bardziej podobnymi do Ciebie. Wypełnij nasze życie i małżeństwo prawdą i okryj je płaszczem Twojego błogosławieństwa.

Prosimy Cię, Panie, obdarz nasze małżeństwo darem:

Bliskości - "Nie unikajcie jedno drugiego, chyba że na pewien czas, za obopólną zgodą, by oddać się modlitwie; potem znów wróćcie do siebie, aby - wskutek niewstrzemięźliwości waszej - nie kusił was szatan" (1 Kor 7,5).

Błogosławieństwa - "On błogosławi mieszkanie uczciwych" (Prz 3,33).

Celowości - "Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według [Jego] zamiaru" (Rz 8,28).

Czystości - "Także od pychy broń swojego sługę, niech nie panuje nade mną! Wtedy będę bez skazy i wolny od wielkiego występku" (Ps 19,14).

Delikatności - "A zatem zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój" (Ef 4,1-3).

Dziękczynienia - "Nieustannie się módlcie! W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was" (1 Tes 5,17-18).

Godności - "Niewiastę dzielną któż znajdzie? Jej wartość przewyższa perły" (Prz 31,10).

Hojności - "Człowiek uczynny dozna nasycenia, obfitować będzie, kto [bliźnich] napoi" (Prz 11,25).

Łaski - "Mowa wasza, zawsze miła, niech będzie zaprawiona solą, tak byście wiedzieli, jak należy każdemu odpowiadać" (Kol 4,6).

Łaskawości - "A łaskawość Pana Boga naszego niech będzie nad nami! I wspieraj pracę rąk naszych, wspieraj dzieło rąk naszych" (Ps 90,17).

Miłości - "A Pan niech pomnoży liczbę waszą i niech spotęguje waszą wzajemną miłość dla wszystkich, jaką i my mamy dla was" (1 Tes 3,12).

Nadziei - "Jestem bowiem świadomy zamiarów, jakie zamyślam co do was - wyrocznia Pana - zamiarów pełnych pokoju, a nie zguby, by zapewnić wam przyszłość, jakiej oczekujecie" (Jr 29,11).

Obfitości - "A Bóg mój według swego bogactwa zaspokoi wspaniale w Chrystusie Jezusie każdą waszą potrzebę" (Flp 4,19).

Ochrony - "Wierny jest Pan, który umocni was i ustrzeże od złego" (2 Tes 3,3).

Oddania - "A jeśli napadnie ich jeden, to dwóch przeciwko niemu stanie, a powróz potrójny niełatwo się zerwie" (Koh 4,12).

Odwagi - "Bądź mężny i mocny? Nie bój się i nie lękaj, ponieważ z tobą jest Pan, Bóg twój, wszędzie, gdziekolwiek pójdziesz" (Joz 1,9).

Opanowania - "Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia" (Ef 1,7).

Owocności - "Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim [cnotom] nie ma Prawa" (Ga 5,22-23).

Pokory - "A niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa ani dla próżnej chwały, lecz w pokorze oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie. Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich" (Flp 2,3-4).

Pokoju - "Niech pokój będzie w twoich murach, a bezpieczeństwo w twych pałacach" (Ps 122,7).

Prawości - "Kto żyje uczciwie, żyje bezpiecznie, zdradzi się ten, kto szuka dróg krętych" (Prz 10,9).

Przyjaźni - "Lepiej jest dwom niż jednemu, gdyż mają dobry zysk ze swej pracy. Bo gdy upadną, jeden podniesie drugiego" (Koh 4,9-10).

Przebaczenia - "Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni! Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie" (Ef 4,32).

Radości - "Niech źródło twe świętym zostanie, znajduj radość w żonie młodości" (Prz 5,18).

Rozeznania - "A modlę się o to, aby miłość wasza doskonaliła się coraz bardziej i bardziej w głębszym poznaniu i wszelkim wyczuciu dla oceny tego, co lepsze, abyście byli czyści i bez zarzutu na dzień Chrystusa" (Flp 1,9-10).

Szacunku - "W końcu więc niechaj także każdy z was tak miłuje swą żonę jak siebie samego! A żona niechaj się odnosi ze czcią do swojego męża" (Ef 5,33).

Serca uległego - "Ja sam i mój dom służyć chcemy Panu" (Joz 24,15)

Siły - "Niech Pan udzieli mocy swojemu ludowi, niech Pan błogosławi swój lud, darząc go pokojem" (Ps 29,11).

Uległości - "Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej" (Ef 5,21).

Uważności - "Z całą pilnością strzeż swego serca, bo życie ma tam swoje źródło" (Prz 4,23).

Uwielbienia - "Mój miły jest mój, a ja jestem jego" (Pnp 2,16).

Wiary - "Uwierz w Pana Jezusa - odpowiedzieli mu - a zbawisz siebie i swój dom" (Dz 16,31).
Wierności - "Niech miłość i wierność cię strzeże, przymocuj je sobie do szyi, na tablicy serca je zapisz, a znajdziesz życzliwość i łaskę w oczach Boga i ludzi" (Prz 3,3-4).

Wytrwania - "Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje" (1 Kor 13,7-8).

Wyrozumiałości - "Podobnie mężowie we wspólnym pożyciu liczcie się rozumnie ze słabszym ciałem kobiecym! Darzcie żony czcią jako te, które są razem z wami dziedzicami łaski, [to jest] życia, aby nie stawiać przeszkód waszym modlitwom" (1 P 3,7).

Zachęty - "Niech nie wychodzi z waszych ust żadna mowa szkodliwa, lecz tylko budująca, zależnie od potrzeby, by wyświadczała dobro słuchającym" (Ef 4,29).

Zaufania - "W miłości nie ma lęku, lecz doskonała miłość usuwa lęk, ponieważ lęk kojarzy się z karą.
Ten zaś, kto się lęka, nie wydoskonalił się w miłości" (1 J 4,18).

Zdrowia - "Dobre słowa są plastrem miodu, słodyczą dla gardła, lekiem dla ciała" (Prz 16,24).

Zgodności - "A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela" (Mt 19,6).

Życzliwości - "Otwiera usta z mądrością, na języku jej miłe nauki" (Prz 31,26).

Niech oblicze Twoje jaśnieje nad nami, gdy Ciebie szukamy.

Amen.

Autor: Debbie McDaniel

Tłumaczył Jarosław Mikuczewski sj
Przedruk za: https://www.deon.pl/religia/w-relacji/rodzina/art,89,40-modlitw-dla-twojego-malzenstwa.html


MAŁŻEŃSTWO – RODZINA

Modlitwa małżeństwa zagrożonego rozpadem

Kochany Ojcze! Stwórczym aktem powołałeś do istnienia małżeństwo. Chciałeś bowiem zapewnić nam najlepszy sposób wypełniania przykazania miłości.
Po okresie ludzkiej niemocy i egoizmu, posłałeś na świat swego Syna Jezusa Chrystusa, aby przywrócił nam dar miłości. Odtąd małżonkowie mają moc do realizowania miłości małżeńskiej. Proszę Ciebie,
Dobry Ojcze i Stwórco, obdarz nasze małżeństwo miłością. Panie Jezu, który jesteś wcieleniem Boskiej miłości i prawdy, uchroń nasze małżeństwo przed utratą pierwotnej miłości. Maryjo i Józefie,
Święci Małżonkowie, wstawiajcie się za ślubującymi sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską.
Proszę Ciebie, Jezu Chryste, aby nasze małżeństwo obdarowane było cudem przemiany. Przemieniaj nasze urazy w przebaczenie, oziębłość w żar miłości ofiarnej, szorstkość w delikatność, słowa przykre w pełne czułości, oddalenie w bliskość, smutek w radość, obojętność w pragnienie bycia razem.
Oby w naszym małżeństwie objawiła się Twoja Boska miłość i Twoja chwała. Tobie i Twojej Matce zawierzamy nasze szczęście małżeńskie i rodzinne. Amen.


Modlitwa o odrodzenie małżeństwa

Panie, przedstawiam Ci nasze małżeństwo – mojego męża (moją żonę) i mnie. Dziękuję, że nas połączyłeś, że podarowałeś nas sobie nawzajem i umocniłeś nasz związek swoim sakramentem. Panie, w tej chwili nasze małżeństwo nie jest takie, jakim Ty chciałbyś je widzieć. Potrzebuje uzdrowienia. Jednak dla Ciebie, który kochasz nas oboje, nie ma rzeczy niemożliwych. Dlatego proszę Cię:
- o dar szczerej rozmowy,
- o „przemycie oczu”, abyśmy spojrzeli na siebie oczami Twojej miłości, która „nie pamięta złego” i „we wszystkim pokłada nadzieję”,
- o odkrycie – pośród mnóstwa różnic – tego dobra, które nas łączy, wokół którego można coś zbudować (zgodnie z Twoja radą: „zło dobrem zwyciężaj”),
- o wyjaśnienie i wybaczenie dawnych urazów, o uzdrowienie ran i wszystkiego, co chore, o uwolnienie od nałogów i złych nawyków.
Niech w naszym małżeństwie wypełni się wola Twoja.
Niech nasza relacja odrodzi się i ożywi, przynosząc owoce nam samym oraz wszystkim wokół. Ufam Tobie, Jezu, i już teraz dziękuję Ci za wszystko, co dla nas uczynisz. Uwielbiam Cię w sercu mojego męża (mojej żony) i moim, błogosławię Cię w naszym życiu.
Święty Józefie, sprawiedliwy mężu i ojcze, który z takim oddaniem opiekowałeś się Jezusem i Maryją – wstaw się za nami. Zaopiekuj się naszym małżeństwem. Powierzam Ci również inne małżeństwa, szczególnie te, które przeżywają jakieś trudności. Proszę – módl się za nami wszystkimi! Amen!


Modlitwa za rodzinę

Mój Drogi Jezu, pokornie błagam Cię, abyś udzielił szczególnych łask naszej rodzinie. Niech nasz dom będzie świątynią pokoju, czystości, miłości, pracowitości i wiary. Proszę cię silnie, drogi Jezu, abyś chronił i błogosławił wszystkich nas, obecnych i nieobecnych, żyjących i zmarłych
O Maryjo, kochająca Matko Jezusa i Matko nasza, módl się do Jezusa za naszą rodzinę i za wszystkie rodziny na świecie, aby  strzegł kołysek  noworodków,  szkół  młodych  i  ich powołania.
Błogosławiony św. Józefie, czcigodny opiekunie Jezusa i Maryi, wspieraj nas swoimi modlitwami we wszystkich potrzebach życia. Uproś  u Jezusa tę szczególną łaskę, której On  Tobie  udzielił:  opieki  nad  naszymi  domami przy  łożu chorych i umierających, abym z Maryją i z Tobą mógł odnaleźć w niebie naszą rodzinę nienaruszoną w Najświętszym Sercu Jezusa. Amen.


Akt oddania się Świętej Rodzinie

O dobry Jezu, który przez Swoje niewypowiedziane cnoty i przykłady Swojego rodzinnego życia Rodzinę przez Siebie na ziemi wybraną czciłeś – spojrzyj łaskawie na te nasze rodziny, które do Twych stóp się korzą i w modlitwie o łaski proszą.
Pomnij, że te rodziny do Ciebie całkowicie należą, gdyż się Tobie na szczególną służbę poświęciły i oddały – chroń je łaskawie, ratuj w niebezpieczeństwach, wspomagaj w utrapieniach i udzielaj im pomocy, aby mogły wytrwać w naśladowaniu Twojej Świętej Rodziny i zasłużyć sobie na wieczne szczęście w niebie.
O Maryjo, Matko Najmilsza – prosimy Cię o Twoje wstawiennictwo ufając, że Twój Jednorodzony Syn Boży próśb Twych wysłucha.
Także i Ty, chwalebny Patriarcho, Święty Józefie – przybądź nam na pomoc swą przemożną przyczyną i złóż nasze oddanie w ręce Maryi, aby je Ona Jezusowi Chrystusowi przedstawiła. Amen.


Litania do św. Rodziny

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas,
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże -
Duchu Święty, Boże -
Święta Trójco, Jedyny Boże -
Jezu, Synu Boga żywego, który z miłości ku nam stając się człowiekiem, uszlachetniłeś i uświęciłeś więzy rodzinne -
Jezu, Maryjo, Józefie Święty, których świat cały czci imieniem Najświętszej Rodziny -wspierajcie nas.
Najświętsza Rodzino, obrazie Trójcy Przenajświętszej na ziemi - wspieraj nas.
Najświętsza Rodzino, najdoskonalszy wzorze cnót wszystkich -
Najświętsza Rodzino, wzgardzona w Betlejem od ludzi, ale uczczona śpiewem Aniołów -
Najświętsza Rodzino, odbierająca hołdy pasterzy i dary królewskie -
Najświętsza Rodzino, wysławiona przez świętego starca Symeona -
Najświętsza Rodzino, prześladowana i wygnana do ziemi pogańskiej -
Najświętsza Rodzino, żyjąca w ukryciu i nieznana -
Najświętsza Rodzino, wzorze dla rodzin odrodzonych duchem chrześcijańskim -
Najświętsza Rodzino, której Głowa jest wzorem miłości ojcowskiej -
Najświętsza Rodzino, której Matka jest wzorem miłości macierzyńskiej -
Najświętsza Rodzino, której dziecko jest wzorem posłuszeństwa i miłości synowskiej -
Najświętsza Rodzino, Patronko i opiekunko wszystkich rodzin chrześcijańskich -
Najświętsza Rodzino, ucieczko nasza w życiu i nadziejo w godzinę śmierci -
Od wszystkiego, co by mogło zakłócać spokój i jedność serc - zachowaj nas Najświętsza Rodzino.
Od zamiłowania uciech światowych -
Od rozproszenia serca i umysłu -
Od oziębłości w służbie Bożej -
Od szukania przyjemności i wygód -
Od przywiązania do dóbr ziemskich -
Od pragnienia próżnej chwały -
Od złej śmierci -
Przez najdoskonalsze złączenie serc Waszych - wysłuchaj nas Najświętsza Rodzino.
Przez wasze ubóstwo i waszą pokorę -
Przez doskonałe wasze -
Przez smutki i bolesne przejścia Wasze -
Przez prace i trudy Wasze -
Przez modlitwy i milczenie Wasze -
Przez doskonałość czynów Waszych -
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.
K.: Rodzino Święta i Czcigodna, uciekamy się do Ciebie z miłością i nadzieją.
W.: Daj nam odczuć skutki Twej zbawiennej opieki.
Módlmy się. Panie, Jezu Chryste, który będąc poddany Maryi i Józefowi, uświęciłeś życie rodzinne niewysłowionymi cnotami, spraw, abyśmy z pomocą ich obojga naśladowali przykłady Twojej Świętej Rodziny i obcowali z nią w wieczności. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.


Modlitwa Jana Pawła II za rodziny

Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo w niebie i na ziemi, Ojcze, który jesteś Miłością i życiem – spraw, aby każda ludzka rodzina na ziemi, przez Twego Syna, Jezusa Chrystusa narodzonego z Niewiasty, i przez Ducha Świętego stawała się prawdziwym przybytkiem życia i miłości dla coraz to nowych pokoleń.
Spraw, aby Twoja łaska kierowała myśli i uczynki małżonków ku dobru ich własnych rodzin i wszystkich ludzi na świecie.
Spraw, aby młode pokolenie znajdowało w rodzinach mocne oparcie dla swego człowieczeństwa i jego rozwoju w prawdzie i miłości.
Spraw, aby miłość umacniana łaską Sakramentu Małżeństwa okazywała się mocniejsza od wszelkiej słabości i kryzysów, przez jakie nieraz przechodzą nasze rodziny.
Spraw wreszcie – błagamy Cię o to za pośrednictwem Świętej Rodziny z Nazaretu – ażeby Kościół wśród wszystkich narodów ziemi mógł owocnie spełniać swe posłannictwo w rodzinach i przez rodziny.
Przez Chrystusa Pana naszego, który jest Drogą, Prawdą i Życiem na wieki wieków. Amen.


Akt poświęcenia się rodziny Najświętszemu Sercu Jezusowem

Najświętsze Serce Jezusa, Zbawco nasz! Wiemy, że chcesz utwierdzić królestwo świętej miłości na ziemi. Chcesz dokonać tego przez rodziny, które wprowadzą Cię do domów swoich i zechcą kierować się Twoim boskim prawem.
Do rodzin takich i my należeć chcemy. Ciebie, Boże Serce – miłości odwieczna, uznajemy na zawsze głową naszej rodziny.
Poddajemy Twemu panowaniu nasz umysł przez żywą wiarę; poddajemy wolę przez zachowanie Twoich przykazań.
„Królestwo Boże w nas jest”. Przyrzekamy więc strzec łaski uświęcającej i jednoczyć się z Tobą w częstej Komunii św.
Dołożymy też wszelkich starań, aby kraj nasz był prawdziwie Królestwem Twoim i Twojej Matki.
Postanawiamy walczyć z grzechem, bronić nierozerwalności i świętości małżeństwa, strzec życia nienarodzonych, dbać skutecznie o pełne wychowanie religijne młodzieży, walczyć z wadami naszymi, głównie z pijaństwem, nieczystością i nieposzanowaniem dnia świętego.
Bądź, dobry Jezu, królem naszej rodziny i zjednoczeniem naszych serc.
Bądź z nami w pracy i odpoczynku. Dziel z nami i uświęcaj dolę i niedolę.
Spraw, aby kiedyś cała nasza rodzina na zawsze zjednoczona z Tobą, wielbiła w niebie Twoją miłość i miłosierdzie.
Ten akt oddania się Tobie ofiarujemy przez ręce Matki Twej Niepokalanej i przybranego ojca Twego, świętego Józefa.
Najświętsze Serce Jezusa, Przyjdź Królestwo Twoje. Amen.

http://parafia-pelkinie.pl/pacierz-katolicki/zbior-modlitw/modlitwy-w-intencji-rodziny/


Modlitwa o odrodzenie małżeństwa

Panie, przedstawiam Ci nasze małżeństwo – mojego męża (moją żonę) i mnie. Dziękuję, że nas połączyłeś, że podarowałeś nas sobie nawzajem i umocniłeś nasz związek swoim sakramentem. Panie, w tej chwili nasze małżeństwo nie jest takie, jakim Ty chciałbyś je widzieć. Potrzebuje uzdrowienia. Jednak dla Ciebie, który kochasz nas oboje, nie ma rzeczy niemożliwych. Dlatego proszę Cię:

– o dar szczerej rozmowy,

– o „przemycie oczu”, abyśmy spojrzeli na siebie oczami Twojej miłości, która „nie pamięta złego” i „we wszystkim pokłada nadzieję”,

– o odkrycie – pośród mnóstwa różnic – tego dobra, które nas łączy, wokół którego można coś zbudować (zgodnie z radą Apostoła: zło dobrem zwyciężaj),

– o wyjaśnienie i wybaczenie dawnych urazów, o uzdrowienie ran i wszystkiego, co chore, o uwolnienie od nałogów i złych nawyków.

Niech w naszym małżeństwie wypełni się wola Twoja. Niech nasza relacja odrodzi się i ożywi, przynosząc owoce nam samym oraz wszystkim wokół. Ufam Tobie, Panie Jezu, i już teraz dziękuję Ci za wszystko, co dla nas uczynisz. Uwielbiam Cię w sercu i błogosławię w całym moim życiu. Amen.

Święty Józefie, sprawiedliwy mężu i ojcze, który z takim oddaniem opiekowałeś się Jezusem i Maryją – wstaw się za nami. Zaopiekuj się naszym małżeństwem. Powierzam Ci również inne małżeństwa, szczególnie te, które przeżywają jakieś trudności. Proszę – módl się za nami wszystkimi! Amen.


Za zgodą Kurii Biskupiej Warszawsko-Praskiej z dnia 28.06.2010, nr 1243(K)2010 (do prywatnego odmawiania).
www.sychar.org


Modlitwa małżeństwa zagrożonego rozbiciem

Kochany Ojcze!

Stwórczym aktem powołałeś do istnienia małżeństwo. Chciałeś bowiem zapewnić nam najlepszy sposób wypełniania przykazania miłości. Po okresie ludzkiej niemocy i egoizmu, posłałeś na świat swego Syna Jezusa Chrystusa, aby przywrócił nam dar miłości. Odtąd małżonkowie mają moc do realizowania miłości małżeńskiej. Proszę Ciebie, Dobry Ojcze i Stwórco, obdarz nasze małżeństwo miłością.

Panie Jezu, który jesteś wcieleniem Boskiej miłości i prawdy, uchroń nasze małżeństwo przed utratą pierwotnej miłości. Maryjo i Józefie, Święci Małżonkowie, wstawiajcie się za ślubującymi sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską. 

Proszę Ciebie, Jezu Chryste, aby nasze małżeństwo obdarowane było cudem przemiany. Przemieniaj nasze urazy w przebaczenie, oziębłość w żar miłości ofiarnej, szorstkość w delikatność, słowa przykre w pełne czułości, oddalenie w bliskość, smutek w radość, obojętność w pragnienie bycia razem. Oby w naszym małżeństwie objawiła się Twoja Boska miłość i Twoja chwała. Tobie i Twojej Matce zawierzamy nasze szczęście małżeńskie i rodzinne. Amen

http://adonai.pl/malzenstwo/?id=90


Modlitwa o to, byśmy byli szczęśliwym małżeństwem

Dziękuję Ci Panie za mojego Męża, za to, że dałeś nam się spotkać i sprawiłeś, że jesteśmy razem. Dziękuję Ci za naszą miłość, o którą staramy się jak najlepiej dbać odkąd tylko w nas zakiełkowała.

Proszę Cię Panie, obdarzaj nas siłą do tej naszej wspólnej małżeńskiej pracy oraz do pielęgnowania naszej bliskości i czułości.

Sprawiaj byśmy dalej, codziennie mogli wspólnie się do Ciebie modlić z wdzięcznością i coraz silniejszą wiarą, że nas prowadzisz i jesteś obecny we wszystkim, czego doświadczamy. Pomagaj nam we wzajemnym nawracaniu.

Proszę Cię byśmy oboje stale mieli świadomość, że gdy tylko przez chwilę się zaniedbamy i zagubimy naszą cichą rozmowę, bliskość i czułość w bezsensownym pędzie codzienności, to MY zaczynamy się kruszyć i psuć, a wtedy wszystko traci sens. Broń nas proszę przed takimi beznadziejnymi chwilami niekochania, które niszczą, zatruwają i pozbawiają radości.

Proszę Cię Panie o mądrość, byśmy potrafili się dobrze upominać i sprowadzać na ziemię, gdy któreś z nas się zagalopuje w jakieś odrealnione przestworza.

Dawaj nam dar słuchania siebie nawzajem i dobrej codziennej rozmowy o rzeczach dla nas ważnych. Obdarzaj nas cierpliwością, umiejętnością przepraszania i dziękowania. Pomagaj nam walczyć z własnymi egoizmami, które tak bardzo przeszkadzają w codziennym życiu.

Zmieniaj naszą perspektywę patrzenia na świat – proszę, byśmy z Twoją pomocą oglądali go wspólnymi, małżeńskimi oczami, trzymając się za ręce.

Obdarzaj nas proszę wszelkimi łaskami potrzebnymi, by tworzyć dobry dom, miejsce w którym czuć miłość, której się nieustannie od Ciebie uczymy. Sprawiaj byśmy promieniowali Twoją radością, byli dla siebie nawzajem i dla innych pomocą. By ta wspólna przygoda, do której nas wybrałeś i powołałeś, przynosiła dużo dobra.

Proszę Cię Panie, błogosław naszej małżeńskiej wędrówce.

Teraz i zawsze. Amen.

https://pl.aleteia.org/2016/08/27/modlitwa-o-to-bysmy-byli-szczesliwym-malzenstwem/

Modlitwy do Świętej Rodziny Modlitwa ks. Jana Berthiera do św. Rodziny w intencji rodzin

O Święta Rodzino z Nazaretu, przybądź i naucz wszystkie rodziny naszych czasów wielkości i czystości życia rodzinnego, które kształtuje się na podstawie Twojego przykładu. Przywróć im domowe ciepło, które chroni przed wieloma niebezpieczeństwami. Niech pielęgnują szacunek i wzajemną miłość, rzeczywiste pocieszenie. Niech przynoszą ze sobą do Ciebie wszelkie prośby, ponieważ jesteś ich najdoskonalszym wzorem: Familia Nazaretana ille...!

z książki Kult i naśladowanie świętej Rodziny

Jezu, Maryjo i Józefie, dajcie nam udział w Waszej wytrwałości w dobrym pomimo trudności i doświadczeń. Jesteśmy jak słabe trzciny, którymi miota wiatr pokus i utrapień. Jeżeli jednak Wy jesteście z nami, to któż przeciwko nam? Bądźcie z nami w życiu i przy śmierci. Jezu, Maryjo, Józefie, oświecajcie nas, dopomagajcie nas, ratujcie nas!

z książki Kult i naśladowanie świętej Rodziny


Modlitwa do św. Rodziny abp Loris Franciszka Capovilla

Panie Jezu! Ewangeliczne opowiadanie o twojej pielgrzymce do Jerozolimy, gdy miałeś 12 lat, kończy się wzmianką, że powróciwszy do Nazaretu, byłeś posłuszny Maryi i Józefowi (Łk 2,51). W Waszym towarzystwie wchodzę do ubogiego Domku, który uświęciliście swoją modlitwą i pracą, swoimi rozmowami i milczeniem. Pochylam się aż do ziemi i oddaję cześć tajemnicy Waszego ukrytego życia.

Zachęcony przez Was, staję się jakby członkiem Świętej Rodziny, która z tego loretańskiego wzgórza opiekuje się swoimi czcicielami i umacnia ich. Ona poleca nam strzec daru łaski Bożej, dawać świadectwo prawdzie i miłości oraz nieść braciom i siostrom światłość, która rozprasza ciemności, zwycięża lęk i głosi zmartwychwstanie.

O Jezu, światłości Rodziny Nazaretańskiej, błogosław mój mały kościół, moją rodzinę, utwierdzaj ją w wierze, podtrzymuj w doświadczeniach, udzielaj swojej łaski i umacniaj ją w miłości. Amen.


Akt oddania się Rodzin Rodzinie Nazaretańskiej

Święta Rodzino Nazaretańska, wzorze rodzin chrześcijańskich, z głębokim nabożeństwem poświęcamy się Tobie.

(Równocześnie wymieniamy imiona członków naszej rodziny)

Oddajemy się w Twoją opiekę prosząc,

by rodzice i dzieci, starzy i młodzi kochali się wzajemnie.

Przedstawiamy Ci pragnienia i potrzeby wszystkich rodzin.

Prosimy Cię za małżonków oczekujących z niepokojem i nadzieją

na mające urodzić się im dziecko.

Za rozwijające się dzieci, które napełniają domy radością,

za młodzież, w której budzi się miłość i za narzeczonych,

którzy z godnością przygotowują się do małżeństwa.

Za ludzi starych, którzy z dnia na dzień zbliżają się do domu Ojca.

Za chorych i cierpiących, za wdowy i sieroty,

by nie pozostawali w samotności,

lecz zawsze doznawali życzliwej opieki.

Prosimy za rodziny rozbite i te, które zamierzają się rozwieźć.

Niech w ich krytycznym położeniu odnowi się prawdziwa miłość,

a wygaśnie niechęć i egoizm.

Święta Rodzino z Nazaretu, która rozsiewasz blaski miłości.

Broń nasze rodziny i prowadź je drogą ewangelicznych błogosławieństw.

Hymn:

Jezu, Maryjo, Józefie - oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas.

  1. Ty, który jesteś Synem Boga, przedwiecznym blaskiem Jego chwały,

wziąłeś z Maryi ludzkie ciało i zamieszkałeś między nami.

  1. Panie dzierżący w swojej dłoni, przestworza niebios, ląd i morze.

Do nas przyszedłeś, by doświadczyć, człowieczych cierpień i radości.

  1. Aby uświęcić nasze życie,

i dać nam przykład posłuszeństwa stałeś się dzieckiem czystej Matki, poddając siebie Józefowi.

4.Wszystkim rodzinom udziel Chryste pokoju, zgody i wesela.

W Tobie niech znajdą jedność serca

i pomoc w ciężkich chwilach próby.

  1. Bądź uwielbiony dobry Jezu,

ukryty Boże, Zbawicielu;

Chwała niech będzie Tobie z Ojcem

i Duchem Świętym Twej pociechy. Amen


Nowenna przed Świętem Najświętszej Rodziny

(w każdym dniu nowenny odmawia się:
1. Litanie do Najświętszej Rodziny
2.Modlitwę wstępną)

Modlitwa wstępna

Boże, nasz Ojcze, który jesteś w niebie, polecamy Ci naszą rodzinę zakonną, Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny. Przyjmij nas w Swoją przemożną opiekę i błogosław nam tak, jak błogosławiłeś Najświętszej Rodzinie w Nazarecie. Jezu, Maryjo, Józefie św. złączcie nas więzami nadprzyrodzonej jedności, by panowała wśród nas harmonia myśli, woli i działania. Sprawcie, by życie nasze było zgodne z przykazaniami Bożymi, z nauką Kościoła oraz z Konstytucjami naszego Zgromadzenia. Pomóżcie nam służyć Bogu i Zgromadzeniu z większą gorliwością i miłością i przyczyniać się do szerzenia Królestwa Bożego na ziemi. Amen.

Rozważanie na każdy dzień. Po nim chwila ciszy.

Modlitwa końcowa (na każdy dzień)

Panie Jezu, Zbawicielu nasz Najświętszy, który z miłości ku ludziom stając się człowiekiem, wysłużyłeś nam łaskę zbawienia wiecznego, uświęcaj naszą rodzinę zakonną, błogosław naszemu domowi i wszystkim naszym dziełom apostolskim. Obdarz nas ufnością w chwilach cierpień i doświadczeń, a całe nasze życie nasze myśli, słowa i czyny niech będą na chwalę Bożą.

Maryjo, Matko Jezusa i nasza Matko, pomóż nam należycie znosić wszelkie doświadczenia życiowe. Uproś nam laskę, byśmy mogli upodobnić się do Ciebie. Spraw, byśmy we wszystkim co czynimy, naśladowali Twoją pokorę, łagodność, ubóstwo i gorliwość o zbawienie dusz. Ucz nas umiłowania modlitwy, ofiary i umartwienia. Daj, byśmy unikali wszelkiego grzechu.

Dobry święty Józefie, wzorze wszystkich pracujących, uproś nam łaskę, byśmy wszystko czynili na chwałę Bożą. Obyśmy pracowali z radością i wdzięcznością ku Bogu, uważając sobie za zaszczyt, iż dzięki wykonywanej pracy możemy rozwijać otrzymane od Niego dary i talenty.

Jezu, Maryjo, Józefie św., Wam oddaję serce i duszę moją.

Jezu, Maryjo, Józefie św., bądźcie przy mnie w chwili śmierci.

Jezu, Maryjo, Józefie św., niech w Waszej obecności spokojnie oddam ducha mego Bogu

Pierwszy dzień

Dom Najświętszej Rodziny w Nazarecie był pierwszym, najdoskonalszym domem. Bóg ustanowił go jako wzór dla wszystkich domów świata. Mieszkał w nim Józef pobożny, sprawiedliwy, łagodny, pokorny i wierny. Żyła tam i Maryja — najpiękniejsza i najświętsza spośród stworzeń Bożych. Z Nimi był Jezus, Ich Bóg. Był On poddany Józefowi i Maryi, a Oni żyli w Jego obecności.

Módlmy się o wszystkie łaski potrzebne do utrwalenia pokoju i szczęścia we wszystkich rodzinach chrześcijańskich.

Drugi dzień

Jezus, Maryja i św. Józef pragną zawsze spełnienia się woli Boga, kiedy wstawiają się za tymi, którzy się do nich zwracają w swoich potrzebach. Nawet wszyscy Święci w niebie nie mogą wyjednać nam tych łask, jakich podoba się Bogu udzielać za pośrednictwem Najświętszej Rodziny.

Wzywajmy Najświętszą Rodzinę z głęboka wiarą, że prośby nasze zostaną wysłuchane, jeśli to, o co się modlimy, ma posłużyć naszemu duchowemu dobru.

Trzeci dzień

Jezus, Maryja i Józef są wzorem dla nas wszystkich. Ich Dom w Nazarecie był prawdziwym Sanktuarium tych cnót, które Oni praktykowali. Uświęcała go dobroć Najśw. Rodziny, a nade wszystko sama obecność w nim Króla nieba i ziemi. Z Domku Nazaretańskiego promieniował na cały świat przykład, na którym Święci wzorowali swoje życie. Módlmy się, abyśmy naśladując Świętych w ich nabożeństwie do Najświętszej Rodziny, wzrastali w cnocie i w łasce Bożej.

Czwarty dzień

Cnota pokory, która jest fundamentem duchowej doskonałości, była praktykowana w najdoskonalszym stopniu przez Jezusa, Maryję i św. Józefa w Ich życiu w Nazarecie. Prośmy Najśw. Rodzinę o ducha pokory w naszych wzajemnych stosunkach, a także w odniesieniu do innych ludzi, abyśmy mogli ustrzec się od niezgody, która wypływa z pychy i egoizmu.

Piąty dzień

Czystość była najbardziej umiłowana cnotą Jezusa, Maryi i Józefa. W naszych czasach, kiedy zatracono poczucie grzechu, potrzeba wielkiej troski ze strony rodziców i innych ludzi, by zachować w czystości dusze powierzone ich pieczy.

Prośmy Najświętszą Rodzinę o wszelkie łaski potrzebne dla zachowania czystości duszy i ciała.

Szósty dzień

W Domku Nazaretańskim każda chwila życia była przepełniona miłością. Każdą czynność, nawet najmniejszą, wykonywano na Jego cześć i chwalę. Prośmy Najświętszą Rodzinę, abyśmy miłowali Boga coraz bardziej, by nasze codzienne życie było zgodne z Jego przykazaniami, a zwłaszcza z przykazaniem miłości Boga i bliźniego. Obyśmy zawsze żyli w takiej miłości, która promieniuje na cały świat.

Siódmy dzień

Życie Najświętszej Rodziny było wypełnione codzienną pracą. Józef zarabiał jako cieśla, by zaopatrzyć Jezusa i Maryję w pożywienie i ubranie. Maryja zajmowała się utrzymaniem porządku w małym domku i przygotowywaniem posiłków dla Jezusa i Józefa. Jezus był zawsze gotowy pomóc zarówno w pracy ciesielskiej jak i w zajęciach domowych. Jezus, Maryja i Józef uwielbiali Boga Ojca spełnianiem Swoich codziennych obowiązków. Módlmy się, byśmy zawsze starali się naśladować Ich przykład wypełniając każdego dnia nasze obowiązki, jak tylko umiemy, najdoskonalej.

Ósmy dzień

Jezus, Maryja i Józef byli zawsze zjednoczeni z Bogiem w modlitwie i adoracji. Modlitwa jest kluczem otwierającym niebo. Rodzi na zjednoczona w modlitwie jest silna, zdolna oprzeć się pożądliwościom ciała, pokusom świata i szatana. Prośmy Najświętsza Rodzinę o ducha modlitwy dla naszego Zgromadzenia.

Dziewiąty dzień

Stała praktyka cnót rodzi pokój w sercach i umysłach. W Domku Nazaretańskim panowała zawsze atmosfera najgłębszego pokoju. Jak piękne jest życie chrześcijan, gdy naśladują Jezusa, Maryję i Józefa w Ich codziennych wzajemnych kontaktach. Módlmy się o jedność umysłów i serc.


AKT POŚWIĘCENIA SIĘ NAJŚWIĘTSZEJ RODZINIE

(Odmawia się w ostatnim dniu nowenny)

Jezu, Zbawicielu nasz Najdroższy, przyszedłeś na świat, by go oświecić Swoją nauką i własnym przykładem. Większą część Swego ziemskiego życia spędziłeś w ubogim Domku Nazaretańskim, w pokornym poddaniu się Maryi i Józefowi, a przez to uświęciłeś tę Rodzinę, która miała być wzorem dla wszystkich chrześcijańskich rodzin.

Przyjmij łaskawie naszą rodzinę zakonną, Misjonarzy Świętej Rodziny, która się Tobie dzisiaj oddaje i poświęca. Broń, strzeż i utwierdzaj nas w Twej świętej bojaźni, pokoju, zgodzie i miłości chrześcijańskiej, abyśmy stali się podobni do Boskiego Wzoru Twojej Świętej Rodziny i w ten sposób wszyscy razem, bez wyjątku, osiągnęli wieczne szczęście.

Maryjo, Najmilsza Matko Jezusa i nasza Matko, przez Twoje pełne miłości wstawiennictwo uczyń to nasze poświęcenie się miłym Jezusowi i wyjednaj nam Jego laski i błogosławieństwo.

Święty Józefie, Najtroskliwszy Opiekunie Jezusa i Maryi, wspieraj nas Swoja modlitwą we wszystkich naszych duchowych i doczesnych potrzebach, abyśmy mogli wraz z Maryją i z Tobą chwalić Jezusa, naszego Boskie go Zbawiciela przez całą wieczność. Amen.

(Papież Leon XIII)

(Powyższa nowenna jest adaptacją nowenny do Najświętszej Rodziny ułożonej przez Synów Świętej Rodziny)


Koronka do Świętej Rodziny

K: Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu.

W: Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu

K: Chwała Ojcu... W: Jak była...

Na dużych paciorkach: Pokłońmy się Jezusowi Chrystusowi, Synowi Bożemu, który był posłuszny Maryi i Józefowi świętemu.

Na małych paciorkach: Jezu, Maryjo, Józefie, oświecajcie nas, dopomagajcie nas, ratujcie nas.

Chwała Ojcu...


Zawierzenie rodzin Świętej Rodzinie

Święta Rodzino Nazaretańska, wzorze rodzin chrześcijańskich, z głębokim nabożeństwem oddajemy się w Twoją opiekę prosząc, by rodzice i dzieci, starsi i młodsi kochali się wzajemnie.

Przedstawiamy Ci pragnienia i potrzeby wszystkich rodzin.

Prosimy Cię za małżonków oczekujących z niepokojem i nadzieją na mające się urodzić im dziecko.

Za rozwijające się dzieci, które napełniają domy radością, za młodzież, w której budzi się miłość, i za narzeczonych, którzy z godnością przygotowują się do małżeństwa.

Za ludzi starych, którzy z dnia na dzień zbliżają się do domu Ojca.

Za chorych i cierpiących, za wdowy i sieroty, by nie pozostawali w samotności, lecz zawsze doznawali życzliwej opieki.

Prosimy za rodziny rozbite i te, które dążą do rozwodu.

Niech w ich krytycznym położeniu odnowi się prawdziwa miłość, a wygaśnie niechęć i egoizm.

Święta Rodzino z Nazaretu, która rozszerzasz blaski miłości, broń nasze rodziny i prowadź je drogą ewangelicznych błogosławieństw. Amen.


Modlitwa Codziennego Ofiarowania

Panie Jezu Chryste, Ty poprzez swoje Boskie Serce, bogate w miłosierdzie, wylałeś na świat cały miłość swego Ojca jako uświęcający żar Ducha Przenajświętszego. Racz przyjąć moje modlitwy, prace, radości i cierpienia i złącz je dzisiaj ze swą Ofiarą Krzyża, obecną w tajemnicy Eucharystii - dla zbawienia świata. W jedności z całym Kościołem i jego Matką - Maryją, przez Jej pośrednictwo, proszę Cię w intencjach, które Ojciec Święty polecił naszym modlitwom. Udziel mi, Panie Jezu, Ducha Świętego do wiernego w dniu dzisiejszym wypełnienia wszystkich dobrych czynów, przygotowanych dla mnie przez Ojca. Przemień mnie i uczyń apostołem Twego Serca, bym świadczył w Duchu i Prawdzie, że Bóg jest miłością. Amen.


Modlitwa do Matki Słowa Wcielonego

Maryjo, któraś poczęła Słowo Wcielone za sprawą Ducha Świętego i która potem w całym swym życiu pozwoliłaś się prowadzić przez Jego wewnętrzne działanie, pragniemy Cię kontemplować i naśladować w ciągu tego roku jako niewiastę posłuszną Duchowi Świętemu. Jako niewiastę, która milczy i słucha. Jako niewiastę, która potrafiła, jak Abraham przyjąć wolę Bożą, wierząc nadziei wbrew nadziei. Maryjo, Ty jesteś obrazem ubogich Jahwe, jaśniejesz jako wzór dla nas wszystkich, którzy całym sercem powierzamy się Bożym obietnicom. Maryjo, Oblubienico Ducha Świętego; Maryjo, Matko Słowa Wcielonego; Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.


Modlitwa do Najświętszej Rodziny

Boże Ojcze, Synu Boży i Duchu Święty, uwielbiam Miłość nieskończoną, która Was łączy odwiecznie w Jedności Trójcy. Tę odwieczną miłość Syn Boży przyniósł z nieba na ziemię i sprawił, że rozkwitła ona w Nazarecie.

Najświętsza Rodzino, Twoja nazaretańska miłość stała się odbiciem niebieskiej miłości, jaka ożywia Trójcę Przenajświętszą. Wiemy, że bez tej miłości nie może być owocne i szczęśliwe nasze życie zakonne. Dlatego w pokorze wołamy:

O pełnię nazaretańskiej miłości ku Ojcu Niebieskiemu przez odnajdywanie we wszystkim Jego woli, zgodnie z hasłem naszego Zgromadzenia, na Twój wzór,

błagamy Cię, o Jezu!

Nazaretańska miłość ku Jezusowi, Jego zbawczemu dziełu i duszom przezeń odkupionym, na Twoje podobieństwo, wypraszaj nam Maryjo!

Nazaretańskiej miłości wzajemnej, cichej, pokornej i wyrozumiałej, swoim przykładem

ucz nas, święty Józefie!

Zbawicielu Drogi, pragnieniem Twoim jest ogień miłości przyniesiony z nieba rozpalić w całym świecie. Wierzymy głęboko, że mimo naszej niegodności powołałeś nas, abyśmy pomagali Ci w szczególny sposób rozpalać ogień miłości rodzinnej. Spraw, abyśmy czynili to jak najlepiej, abyśmy Kościołowi, a w nim każdej ludzkiej rodzinie nieśli dzisiaj i zawsze: modlitwę i ofiarę, naukę i dobry przykład wzajemnej miłości, słowo pociechy i czynną pomoc zwłaszcza w biedzie, chorobie i nieszczęściu.

Najświętsza Rodzino, niechaj za Twoim przykładem i orędownictwem miłość rodzinna i płynąca z niej służba każdej ludzkiej rodzinie będzie na ziemi znamieniem duchowości naszego Zgromadzenia, a w wieczności tytułem dla każdego z nas do światła chwały. Amen.

Modlitwa adoptowana na podst. modlitewnika ss. Nazaretanek


Nowenna przed świętem Zwiastowania Pańskiego

(Następujące modlitwy odmawia się każdego dnia nowenny)

Posłał Bóg Anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida a Dziewicy było na imię Maryja. (Łk 1, 26.27)

Anioł rzekł do Niej: «Nie bój się Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus» (Łk. 1, 30-31). Rzekła Maryja: «Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa!». (Łk 1,38).

Czytanie do Filipian 2, 6-7

On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił sam siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego.

Módlmy się:

Boże, z Twojej woli w łonie Maryi Dziewicy odwieczne Słowo przyjęło ludzkie ciało; spraw, abyśmy wyznając, że nasz Odkupiciel jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, zasłużyli na udział w Jego boskiej naturze. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.


Litania do Najświętszej Rodziny

Kyrie eleison,

Chryste, eleison, Kyrie, eleison.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas,

Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nas nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj nad nami.

Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

Jezu, Synu Boga żywego, który z miłości ku nam stając się człowiekiem, uszlachetniłeś i uświęciłeś więzy rodzinne, - zmiłuj się nad nami.

Jezu, Maryjo, Józefie Święty, których świat cały czci imieniem Najświętszej Rodziny - Wspierajcie nas.

Najświętsza Rodzino, obrazie Trójcy Przenajświętszej na ziemi

- Wspieraj nas.

Najświętsza Rodzino, najdoskonalszy wzorze cnót wszystkich

- wspieraj nas.

Najświętsza Rodzino, wzgardzona w Betlejem od ludzi, ale uczczona śpiewem Aniołów - wspieraj nas.

Najświętsza Rodzino, odbierająca hołdy pasterzy i dary królewskie

- wspieraj nas

Najświętsza Rodzino, wysławiona przez świętego starca Symeona

- wspieraj nas.

Najświętsza Rodzino, prześladowana i wygnana do ziemi pogańskiej - wspieraj nas. Najświętsza Rodzino, żyjąca w ukryciu i nieznana - wspieraj nas.

Najświętsza Rodzino, wzorze dla rodzin odrodzonych duchem chrześcijańskim - wspieraj nas.

Najświętsza Rodzino, której Głowa jest wzorem miłości ojcowskiej

- wspieraj nas.

Najświętsza Rodzino, której Matka jest wzorem miłości macierzyńskiej

- wspieraj nas.

Najświętsza Rodzino, której dziecko jest wzorem posłuszeństwa i miłości synowskiej - wspieraj nas.

Najświętsza Rodzino, Patronko i opiekunko wszystkich rodzin chrześcijańskich - wspieraj nas. Najświętsza Rodzino, ucieczko nasza w życiu i nadziejo w godzinę śmierci - wspieraj nas.

Od wszystkiego, co by mogło zakłócać spokój i jedność serc - zachowaj nas Najświętsza Rodzino.

Od zamiłowania uciech światowych - zachowaj nas Najświętsza Rodzino.

Od rozproszenia serca i umysłu - zachowaj nas Najświętsza Rodzino.

Od oziębłości w służbie Bożej - zachowaj nas Najświętsza Rodzino.

Od szukania przyjemności i wygód - zachowaj nas Najświętsza Rodzino.

Od przywiązania do dóbr ziemskich - zachowaj nas Najświętsza Rodzino.

Od pragnienia próżnej chwały - zachowaj nas Najświętsza Rodzino.

Od złej śmierci - zachowaj nas Najświętsza Rodzino.

Przez najdoskonalsze złączenie serc Waszych - wysłuchaj nas Najświętsza Rodzino.

Przez wasze ubóstwo i waszą pokorę - wysłuchaj nas Najświętsza Rodzino.

Przez doskonałe wasze posłuszeństwo - wysłuchaj nas Najświętsza Rodzino.

Przez smutki i bolesne przejścia Wasze - wysłuchaj nas Najświętsza Rodzino.

Przez prace i trudy Wasze - wysłuchaj nas Najświętsza Rodzino.

Przez modlitwy i milczenie Wasze - wysłuchaj nas Najświętsza Rodzino.

Przez doskonałość czynów Waszych - wysłuchaj nas Najświętsza Rodzino.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.

Prowadzący: Rodzino Święta i Czcigodna, uciekamy się do Ciebie z miłością i nadzieją. Wierni: Daj nam odczuć skutki Twej zbawiennej opieki.

Módlmy się:

Panie, Jezu Chryste, który będąc poddany Maryi i Józefowi, uświęciłeś życie rodzinne niewysłowionymi cnotami, spraw, abyśmy z pomocą ich obojga naśladowali przykłady Twojej Świętej Rodziny i obcowali z nią w wieczności. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Litania do Świętej Rodziny

Kyrie, eleison,

Chryste, eleison, Kyrie, eleison.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, - zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, - zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco Jedyny Boże, - zmiłuj się nad nami.

Jezu, Zbawicielu świata, - zmiłuj się nad nami.

Jezu, Synu Maryi i nasz Bracie umiłowany,

Jezu, skarbie Świętej Rodziny,

Święta Maryjo, Królowo nieba, - módl się za nami.

Święta Maryjo, Matko Jezusa i nasza ukochana Matko,

Święta Maryjo, ozdobo i radości Świętej Rodziny,

Święty Józefie, Ojcze i żywicielu Jezusa,

Święty Józefie, czysty mężu Maryi,

Święty Józefie, przewodniku i podporo Świętej Rodziny,

Święta Rodzino, pod której opiekę poświęciliśmy się, - bądź zawsze z nami. Święta Rodzino, nasz wzorze przewyborny,

Święta Rodzino, umiłowanie Ojca Niebieskiego,

Święta Rodzino, kierowana przez Ducha Świętego,

Święta Rodzino, uświęcona obecnością Jezusa,

Święta Rodzino, radująca oczy Boże,

Święta Rodzino, ostojo cnót wszelkich,

Święta Rodzino, świątynio Boga,

Święta Rodzino, mieszkanie Boga żywego,

Święta Rodzino, ukryta i nieznana na ziemi,

Święta Rodzino, uboga i pracowita,

Święta Rodzino, ożywiona duchem pokory i pokuty,

Święta Rodzino, wzorze cierpliwości i wyrzeczenia,

Święta Rodzino, uczczona przez pasterzy i mędrców,

Święta Rodzino, prześladowana przez Heroda,

Święta Rodzino, uciekająca do Egiptu,

Święta Rodzino, wzorze dążących do Boga,

Święta Rodzino, przykładzie wszystkich cnót,

Bądź nam łaskawa, - prosimy Cię, wysłuchaj nas.

Bądź nam pomocą we wszystkich niebezpieczeństwach duszy i ciała,

Bądź nam obroną przeciwko złu, które nas przygniata,

Bądź nam siłą w walkach i próbach,

Bądź nam obroną przeciw nieprzyjaciołom naszego zbawienia,

Bądź nam pociechą w niedoli,

Bądź nam nadzieją w tym życiu i pociechą w godzinie śmierci,

Bądź podporą dla słabych i wsparciem w życiu poświęconym Bogu,

Bądź zawsze Opiekunką naszego Zgromadzenia,

Bądź zawsze pociechą dla uciśnionych,

Bądź zawsze obroną i Opiekunką dla tych, którzy się Tobie poświęcili,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.

Jezu, Maryjo, Józefie Święty,

Oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas.

Módlmy się:

Panie, Jezu Chryste, który będąc poddany Maryi i Józefowi, uświęciłeś życie rodzinne niewysłowionymi cnotami, spraw, abyśmy z pomocą ich obojga naśladowali przykłady Twojej Świętej Rodziny i obcowali z Nią w wieczności. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Image
Image
  • Po 90 dniach, modlitwę możesz ponowić.
  • Jeżeli zapomniałeś tekstów modlitwy (np. podczas podróży) możesz wzbudzić intencję modlitwy za określone małżeństwo i odmówić dziesiątkę Różańca.
  • Jeżeli miałeś przerwę w odmawianiu modlitwy, to podejmij ją dalej bezzwłocznie, gdyż ważniejsza jest ratowanie małżeństw niż „aptekarskie” traktowanie modlitwy.
  • Nie zapomnij zaprosić kolejnej osoby do tej modlitwy, drukując informacje, warunki i teksty modlitw, podając je dalej.

NEWSLETTER NR 14 (grudzień 2021)


NEWSLETTER NR 12 (lipiec 2021)


NEWSLETTER NR 10 (grudzień 2020)


NEWSLETTER NR 9 (listopad 2020)


NEWSLETTER NR 7 (czerwiec 2020)


NEWSLETTER NR 6 (marzec 2020)


NEWSLETTER NR 5 (listopad 2019)


NEWSLETTER NR 3 (marzec 2019)


NEWSLETTER NR 2 (grudzień 2019)


NEWSLETTER NR 1 (październik 2019)